Onderwijs: missie en visie

Voor de schoolplanperiode 2015-2019 is de volgende missie gekozen: De Jobo PAST (bij jou)!

Kernwoorden die de basis vormen voor deze missie zijn:

Positief klimaat: een positief leer- en werkklimaat is de basis voor ontwikkeling, zowel voor leerlingen als leerkrachten. In deze schoolplanperiode wordt het pedagogisch klimaat opnieuw doordacht.

Afstemming: binnen Passend Onderwijs stemmen we af op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten.

Samenwerking: leren doe je samen, in samenwerkingsopdrachten behorend bij de kernvakken en de creatieve vakken. Ook teamleren gebeurt samen door collegiale consultatie, de inzet van kennisteams, het volgen van nascholing.

Talentontwikkeling: kinderen hebben talenten op cognitief vlak, sociaal vlak, creatief vlak - het is van belang deze talenten tot ontwikkeling te brengen. Opbrengstgericht werken, een goede begeleiding van begaafde leerlingen, meervoudige intelligentie zijn hierbij begrippen die om een nadere uitwerking vragen. Eveneens is er sprake van talentontwikkeling van leerkrachten binnen de kennisteams, het ontwikkelen van specialismen, het vormgeven aan de taak als bouwcoördinator, etc.